Obchodní podmínky

Typy kurzů a jejich podmínky

Na rekvalifikační a profesní kurzy pořádané společností Kosmetický institut s. r. o. se může přihlásit každý, kdo ukončil minimálně základní vzdělání a dosáhl 18 let.

Na začátku akreditovaných rekvalifikačních a profesních kurzů se přihlášený rozhoduje o typu a formě studia. Oba končí profesní zkouškou na základě které obdrží absolventi živnostenské oprávnění a to bez potřeby garanta.

Zájemce na úvodní  hodině potvrdí  typ kurzu, a pokud zvolil REKVALIFIKAČNÍ, tak je povinen se přihlásit na další učební bloky, tak aby byla splněna časová dotace podle MŠMT (300 hodin u kosmetiky, 150 hodin u pedikúry a 80 hodin u vizážistiky), a to formou zápisu na provozovně provozovatele (zápis dalších učebních bloků  není prováděn automaticky). Pokud se student rekvalifikačního kurzu nezapíše na další učební bloky, je automaticky zařazen do profesního kurzu. Tato změna nijak neovlivní cenu kurzu.

Rekvalifikační kurz je prezenční o hodinové dotaci dle MŠMT končící profesní zkouškou NSK. Více informací naleznete na www.narodnikvalifikace.cz. Zkouška probíhá podle tzv. hodnotících standardů NSK. Student profesních i rekvalifikačních kurzů se může přihlásit k profesní zkoušce během konání profesního nebo rekvalifikačního kurzu (úspěšné nebo neúspěšné složení profesní zkoušky nemá vliv na podmínky absolvování vybraného typu kurzu).

Profesní kurz je kombinovaná forma prezenční a dálkové výuky končící profesní zkouškou NSK. Více informací naleznete na www.narodnikvalifikace.cz. Zkouška probíhá podle tzv. hodnotících standardů NSK. Student profesních i rekvalifikačních kurzů se může přihlásit k profesní zkoušce během konání profesního nebo rekvalifikačního kurzu (úspěšné nebo neúspěšné složení profesní zkoušky nemá vliv na podmínky absolvování vybraného typu kurzu).

Nezáleží na formě studia, ale na úspěšném složení profesní zkoušky.

Odborné kurzy jsou pořádané pouze pro profesionály. Na kosmetické kurzy se tedy mohou přihlásit pouze kosmetičky a na pedikérské kurzy pouze pedikérky.

Vizážistické kurzy jsou určeny taktéž jen pro kosmetičky.

Na všech výše uvedených kurzech získají absolventi certifikát po splnění základních technik těchto doškolovacích kurzů. Pokud školitelka shledá dovednost nedostatečnou, certifikát není vydán (bez možnosti vrácení peněz). Účastníkovi je nabídnuta možnost bezplatně se přihlásit na další vypsaný termín a kurz opakovat.

Na kurzy se přihlásíte jednoduše vybráním na webových stránkách a vyplněním přihlášky.

Na základě zapsané přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o kurzu a podmínky úhrady registračního poplatku.Pokud požadujete vystavit fakturu na firmu, prosím informujte nás o fakturačních údajích.

Zápis na kurz je uskutečněn a místo rezervováno až po zaplacení zálohy.

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace.

I. Smluvními stranami jsou:

 • provozovatel: Kosmetický institut s. r. o., sídlem Úprkova 32/50, Hradec Králové 50009, IČO 08367876 a
 • objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník)

Objednatelem přihlášením na kurzy potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami a tyto podmínky bude respektovat.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, profesních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace.
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu  osob na kurz a na základě včasné úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení.
 4. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 2 osoby (neplatí v případě individuálních kurzů). V případě zrušení kurzu z důvodu nedostatku účastníků je účastníkům nabídnut náhradní termín.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému, nebo po domluvě osobně na provozovně.
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem(do 3 pracovních dní). Podrobné informace jsou odeslány do 3 pracovních dní od doručení zájmu o kurz na email zájemce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz.
 3. Účastník kurzu, kterému hradí kurz ÚŘAD PRÁCE, se zavazuje uhradit kurz podle těchto obchodních podmínek, a následně kurz přeruší a Úřad práce kurz neproplatí, sám ze svých zdrojů.
 4. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, potvrzením zájmu odpovědí na e-mail s informacemi kurz a současně okamžikem úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak. Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními podmínkami a objednatel s těmito smluvními podmínkami uhrazením zálohy za kurz souhlasí.
 5. Úhradou kurzu (uhrazením první zálohy) objednatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů.

IV. Cena – kurzovné

 1. Cena kurzu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách , které je platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s úřadem práce bude kurzovné hrazeno úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinnen doručit smlouvu provozovateli před začátkem kurzu. Pokud nebude kurz uhrazen Úřadem práce, je povinen uhradit cenu kurzovného student a to nejpozději do 30 dní od výzvy zaslané provozovatelem kurzu. Po ukončení kurzu je účastník kurzu povinen doručit Osvědčení o profesní zkoušce na příslušný Úřad práce.
 4. V případě neuhrazení určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. V případě, že se objednatel neúčastní kurzu a neomluví se předem, popř. do 3 dní od konání kurzu(při dlouhodobých kurzů nejpozději do 48 hodin od zameškaného učebního bloku), a to písemně na e-mail je přesto povinen uhradit celou částku za objednaný kurz.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce . Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 6. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu musí si ho objednavatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.
 7. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 8. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 9. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednatelům kurzu  pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu.
 10. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 11. Výuka rekvalifikačních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství.
 12. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  › kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
  › lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzuů
  › konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc). V případě zásahu vyšší moci (epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášený úřady České republiky atd.).
 1. V případě, že ze strany dodavatele kurzu dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu z důvodu neobsazenosti kurzu podle těchto podmínek, je dodavatel povinen objednavateli nabídnout nový termín. V případě nenabídnutí nového termínu kurzu dodavatel navrátí plnou částku  kurzovného. V případě zrušení termínu kurzu ze strany dodavatele z důvodu závažné překážky, např. havárie v provozovně, nemoc lektora atd. nebo z důvodu tzv. vyšší moci (např. epidemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu apod.) nabídne provozovatel objednateli kurzu náhradní termín kurzu.V tomto případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného. V případě tzv. vyšší moci (např. epidemie, vyhlášení nouzového stavu atd.) je provozovatel oprávněn nahradit teoretické okruhy online – distanční formou. V případě tohoto způsobu výuky je objednatel povinen si vyzvednout studijní materiály na provozovně provozovatele v předem určených termínech před začátkem kurzu. O změně časové nebo organizační bude objednatel informován e-mailem.
 2. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na odborném kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 1 (jeden) měsíc před termínem konání kurzu a to e-mailem na e-mail.
 3. V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře (doklad je nezbytné předložit nejpozději do 3 dní od vystavení dokladu od lékaře), může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky.
 4. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele kurzu účtuje dodavatel následující poplatky:
  › Stornování v termínu více než 21 dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzu.
  › Stornování v termínu 14-20 dní před zahájením kurzu: 30 % z ceny kurzu.
  › Stornování v termínu pod 14 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu.
  › Pokud chce objednatel ukončit již započatý kurz, storno poplatek je ve výši 70 % a budou mu odečteny náklady na vydaný materiál a odučené bloky.
  Zbylá částka po odečtení storno poplatku a nákladů podle smluvních podmínek bude vrácen na účet objednatele do 30 dnů od potvrzení storna kurzu.
 5. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 6. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v těchto Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

VII. Reklamace  – reklamační protokol a reklamační řád

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na email a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele zřetel. Za reklamaci nelze považovat ústní vyjádření, reklamaci je nezbytné poslat písemně e-mailem, nebo poštou.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známé před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.
 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Účastník účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zvěřejňováním k marketingovým účelům provozovatele. Pokud účastník kurzu s tímto pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu.
 3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.
 4. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 5. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 7. V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele.
 8. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2020 do odvolání.