Tento reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ, v platném znění), a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího-nespotřebitele se vztahuje ustanovení zákona č. 89/2020 Sb., zejména pak §§ 419, 1810, 2106 odst. 2, 2107 odst. 3, 2113 a 2158.

1. Reklamace zásilky poškozené dopravcem

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.

Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

2. Záruka

Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem a 12 měsíců od převzetí kupujícím-nespotřebitelem. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Datum minimální trvanlivosti kosmetických výrobků v neotevřených originálních obalech je vyznačeno na obalu např. údaji LOT, EXP a podobně. Obecně platí, že kosmetické výrobky (především krémy, mléka apod.) je nutné spotřebovat do 6 měsíců od otevření.

Jestliže se objeví vada na výrobku v záruční době, zašle kupující prodávajícímu formální zprávu o reklamaci na email info@k-institut.cz a reklamované zboží následně odešle na adresu:

Kosmetický institut s. r. o.
Mrštíkova 1122/40
500 09 Hradec Králové

Spolu s dodacím listem, nebo jakýmkoli dalším dokumentem potvrzujícím zakoupení zboží v obchodě prodávajícího (postačí kopie) a uvede popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace případně s číslem bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze za zboží. Pokud kupující neuvede způsob řešení reklamace, bude tato řešena v souladu se zákonem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě reklamace kupujícím-nespotřebitelem se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené náročnosti posouzení a vyřízení reklamace. Další vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem se řídí občanským zákoníkem.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky a emailem.

Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte jako obchodní balík nebo doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit.

3. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba, a dále na vady způsobené nesprávným skladováním v nevhodných podmínkách. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Všechny reklamace prochází důkladnou kontrolou prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

4. Práva plynoucí ze zákonné lhůty

V případě výměny zboží získává kupující-spotřebitel novou záruku v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:

  1. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo odstoupení od KS.
  2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či na odstoupení od KS.
5. Zdroje, ze kterých informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

  • Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce.
  • Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.
6. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupující obdrží jiný výrobek, než si od prodávajícího objednal, zašle ho v původním obalu zpět prodávajícímu, který je povinen neprodleně tento výrobek vyměnit za správný. Prodávající kompenzuje kupujícímu nutné náklady spojené s odesláním zásilky (poštovné).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Kupující nese odpovědnost za zboží až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.